The table below shows what the conversion is for special characters during the URL standardization process. For more information on URL standardizing, see URL Title Standardization.

Character in TitleCharacter in URL
²2
µu
¹1
Àa
Áa
Âa
Ãa
Äa
Åa
Çc
Èe
Ée
Êe
Ëe
Ìi
Íi
Îi
Ïi
Ðd
Ñn
Òo
Óo
Ôo
Õo
Öo
×x
Øo
Úu
Ûu
Üu
Ýy
Þp
ßb
àa
áa
âa
åa
çc
èe
ée
êe
ëe
ìi
íi
îi
ïi
ñn
ðo
òo
óo
ôo
õo
öo
þp
ùu
úu
ûu
üu
ýy
ÿy